Ontwikkelinstrument voor professionals

De digitale vaardigheidsmeter Kapablo is bedoeld om professionals in onderwijs en kinderopvang de mogelijkheid te bieden zich gericht te ontwikkelen. Dit kan gebaseerd zijn op de ontwikkelingspunten die in het feedbackgesprek met de leidinggevende over een observatie naar voren komen, of op eigen zelfevaluatie van de professional zelf.

Kapablo biedt leidinggevenden goed onderbouwde kijkwijzers om observaties uit te voeren. De kijkwijzer (observatielijst) is ingericht in domeinen (onderwerpen) waarvan uit onderzoeksliteratuur blijkt dat zij bijdragen aan een effectief leer- en ontwikkelingsklimaat voor kinderen. Daarbinnen zijn vaardigheden opgenomen die zo veel mogelijk in gedragstermen zijn geformuleerd, en de score dus gebaseerd is op waargenomen gedrag. Het scoren van vaardigheden ondersteunt Kapablo met scoringscriteria. Daarin staat wel waargenomen gedrag leidt tot welke score.

Hierdoor is het mogelijk om het professionele reflectiegesprek over de uitkomsten te voeren, en de professional na afloop van de observatie specifieke feedback te geven op zijn handelen, waarmee hij/zij direct aan de slag kan. De bevindingen worden in individuele observatieverslagen weergegeven.

Daarnaast kunnen leidinggevenden en bestuurders rapportages genereren waarin resultaten per school/bestuur in een bepaalde periode worden gepresenteerd.

Kapablo gemeenschappelijke taal
Door deze aanpak helpt Kapablo bij het oplossen van een aantal vaak voorkomende problemen bij het observeren van professionals:

  • Het ontbreken van gezamenlijke taal en beelden over effectief onderwijs
  • De sterk persoonsafhankelijke beoordeling (subjectiviteit)
  • Het gemis van eenduidige manier van verwerken, opslaan en rapportage

Als er voor een professional meer dan één observatie is ingevoerd, kan daarvan een trendrapportage worden gedownload door de professional en/of de leidinggevende, waarmee de ontwikkeling van de professional kan worden gevolgd.

Omdat de professional met Kapablo een zelfevaluatie kan invullen en die desgewenst inzichtelijk kan maken voor de leidinggevende, kan na een observatie ook een goed gesprek gevoerd worden over verschillen tussen wat is geobserveerd en hoe de professional zichzelf ziet.

Werken met Kapablo maakt verbetering mogelijk van de kwaliteit van het onderwijs en de kinderopvang, en biedt daarmee meerwaarde voor iedereen, van leerling en ouders, via leraar, directeur en bestuurder, tot school/opvanglocatie en onderwijsgroep/opvangorganisatie.

Kapablo in de gesprekkencyclus

Door Kapablo in te zetten voor regelmatige observatie van professionals, komt het bestuur tegemoet aan het recht van leraren op jaarlijkse feedback op hun functioneren. De observatieverslagen bieden de mogelijkheid om ontwikkelafspraken op te nemen, waarmee zij ook gebruikt kunnen worden in de Gesprekkencyclus.

Ontwikkeling van Kapablo 

Kapablo is ontwikkeld voor het primair onderwijs, en vanwege de succesvolle aanpak uitgebreid naar het voortgezet onderwijs en de kinderopvang. Ook daar geldt immers dat de feedback op basis van observatie van het handelen van de professional in de klas of groep zeer effectief is voor de ontwikkeling van de betrokkene. Zeker nu opvang en primair onderwijs vaak geïntegreerd zijn in integrale kindcentra, is het van belang dat niet alleen het onderwijs maar ook de opvang op een zelfde manier en binnen dezelfde vaardigheidsmeter gemonitord kan worden.