Zoek

Toetsingskader PO-raad Kapablo 98% behaald

Onlangs heeft de PO-raad een toetsingskader rondom observatie instrumenten gepresenteerd (Toetsingskader lesobservatie-instrumenten primair onderwijs, sep 2016). Zoals u van ons gewend bent zijn wij daar serieus mee aan de slag gegaan en hebben we gekeken in hoeverre Kapablo aan dit toetsingskader voldoet.

Dit omvangrijke kader bestaat uit 44 verschillende onderdelen, waaronder de onderbouwing vanuit de theorie, de normering, schaalconstructies, afnamecondities en beheersingsniveaus.

Kijkend naar Kapablo komen wij tot de conclusie dat wij een 98% positieve score behalen op deze 44 onderdelen!

Het enige onderdeel dat niet groen gekleurd kon worden heeft te maken met de ruimte die het instrument biedt voor aanpassing van de observatielijst. Wij zijn ervan overtuigd dat de lijst zoals in Kapablo is opgenomen een betrouwbaar geheel vormt en een statistisch onderbouwde weergave is van de CAO-indicatoren. Ons inziens is het dus ook niet wenselijk hier aanpassingen aan te doen.

Hiermee bevestigen we wederom dat Kapablo een goed onderbouwd en daarmee een zeer bruikbaar observatie instrument is ter bevordering van vakmanschap in het onderwijs. Mocht u geïnteresseerd zijn in het volledige 23 pagina’s tellende verantwoordingsdocument, dan kunt u dat aanvragen door een mail te sturen naar info@kapablo.nl

Share
Tweet