Zoek

Startbekwaam of vakbekwaam?

In de nieuwe CAO-PO zijn bekwaamheidseisen opgenomen voor start-, basis- en vakbekwame leerkrachten. De CAO biedt ruimte voor, met name startende leerkrachten, loonsprongen in de eerste zeven jaren van de loopbaan. Wanneer een leerkracht – middels een beproefd en valide instrument – aannemelijk kan maken dat zijn bekwaamheidsniveau past bij een hogere loonschaal, dan kan een loonsprong worden gevraagd. Veel besturen vragen ons daarom of Kapablo helderheid geeft over het bekwaamheidsniveau van de leerkracht na een observatie. We leggen u graag uit hoe wij dat doen.

Om te beginnen hebben wij middels een statistische test gekeken welke items uit de observatielijst mee moeten tellen om tot een betrouwbaar oordeel te komen ten aanzien van de 32 voorgeschreven indicatoren uit de CAO. U hoeft dus niet meer na te denken over de vraag “hoe beoordeel ik Toont in gedrag en taalgebruik respect voor de leerling?”. Dat hebben wij al voor u gedaan. Kapablo geeft automatisch van elke observatie een vertaling naar de CAO-indicatoren. U, maar vooral de leerkracht, ziet in één oogopslag welke vaardigheden wel waargenomen zijn en welke niet. Op die manier kan de leerkracht doelgericht zijn eigen gedrag verbeteren, indien nodig. Kapablo geeft geen kwalificatie af na iedere observatie. Daar hebben we een goede reden voor.

Een leerkracht kwalificeren op basis van één observatie levert een aantal vragen op:

  • het is een momentopname, de leerkracht kan zijn dag niet hebben, en
  • je observeert de instructie van slechts één vakgebied.

Dat laatste zou dus betekenen dat je op basis van één observatie geen uitspraken kunt doen over de algemene leekrachtvaardigheden. Je zou hoogstens kunnen concluderen dat er sprake is van een basisbekwame rekenleerkracht, of een vakbekwame taalleerkracht. Maar hoe het zit met de vaardigheden voor muziek, begrijpend lezen of wereldoriëntatie is niet bekend. Kapablo biedt daarom overzichten op leerkrachtniveau, waarbij meerdere observaties naast elkaar worden gezet in één grafiek. Zo worden patronen zichtbaar en kan van een beoordeling op basis van een momentopname geen sprake meer zijn. Behalve de algemene aandachtspunten vertaald Kapablo ook hier weer de observaties naar de CAO – indicatoren en zet ze naast elkaar, zodat de beoordelaar inzicht krijgt in hoeverre de beoogde kwalificaties over langere termijn beheerst worden (zie figuur).

De beoordelaar ziet in één oogopslag welke bekwaamheidseisen over meerdere lessen genomen goed beheerst worden en welke niet. Op die manier kan de beoordelaar de kwalificatie start-, basis- of vakbekwame leerkracht toekennen op basis van relevante informatie uit meerdere observaties. Er is geen sprake meer van een momentopname en wanneer de observator rekening houdt met het bezoeken van verschillende lessen, wordt ook recht gedaan aan het brede bekwaamheidsprofiel van de leerkracht.

Besturen zullen zelf nog een uitspraak moeten doen op basis van welke informatie een leerkracht een kwalificatie krijgt toegekend, maar we hebben het bij Kapablo al wel inzichtelijk voor u gemaakt!

Share
Tweet